ایات فتح

بنویسد در روز پنجشنبه ساعت مشتری و به بازوی راست بندد گشایش بسیار در تمام امور و آسان شدن و زیاد شدن نعمت را همراه دارد بسم الله الرحمن الرحیم إِنّٰا فَتَحْنٰا لَکَ فَتْحاً مُبِیناً إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جٰاءَکُمُ اَلْفَتْح…